Category Archives: Uncategorized

 • test floorplan 2

  By admin on 03/01/2017 | 0 Comments

  ddwewew   [floorplan] {“x”:”0″,”y”:”0″,”image”:”//canhorivierapoint.com.vn/images/floorplan/mat-bang-dinh-hinh-khoi-b-n04-hoang-dao-thuy.jpg”,”id”:”svg4171″,”width”:”689.0625″,”height”:”494.0625″,”viewBox”:”0 0 689.0625 494.0625″,”style”:{“stroke”:”#000000″,”stroke-width”:”1″,”stroke-opacity”:””,”fill”:”#00ff9c”,”fill-opacity”:”0.5″},”paths”:{“path5818”:{“style”:”fill:#22a3b2;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1px;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1;opacity:0.194;fill-opacity:1″,”d”:”m 178.64889,80.776664 -16.6682,-15.386029 38.89247,-37.610294 15.38603,15.813419 -37.6103,38.892462 z”,”id”:”path5818″,”onclick”:”http://rivierapoint.com.vn/popup/popup.jpg”,”onmouseover”:null,”desc”:”đây là căn hộ số 6 đặc tả”,”title”:”đây là căn hộ số 6″},”path8446″:{“style”:”fill:#32cd32;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1px;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1;opacity:0.266″,”d”:”m 117.10478,224.80699 0,-52.99632 23.07904,0 -0.42739,54.70588 z”,”id”:”path8446″,”onclick”:”link:http://rivierapoint.com.vn/upload/Riviera%20Point%20-%20Can%20ho%20mau%202B2%20(Phong%20ngu)%20-%20Show%20unit%202B2%20(Bedroom%20room).jpg”,”onmouseover”:null,”desc”:”đây …

  Share

  Danh mục : Uncategorized

 • test floorplan

  By admin on 01/01/2017 | 0 Comments

  [floorplan] {“x”:”0″,”y”:”0″,”image”:”//canhorivierapoint.com.vn/images/floorplan/mat-bang-dinh-hinh-khoi-b-n04-hoang-dao-thuy.jpg”,”id”:”svg4171″,”width”:”689.0625″,”height”:”494.0625″,”viewBox”:”0 0 689.0625 494.0625″,”style”:{“stroke”:”#000000″,”stroke-width”:”1″,”stroke-opacity”:””,”fill”:”#00ff9c”,”fill-opacity”:”0.5″},”paths”:{“path5818”:{“style”:”fill:#22a3b2;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1px;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1;opacity:0.194;fill-opacity:1″,”d”:”m 178.64889,80.776664 -16.6682,-15.386029 38.89247,-37.610294 15.38603,15.813419 -37.6103,38.892462 z”,”id”:”path5818″,”onclick”:”http://rivierapoint.com.vn/popup/popup.jpg”,”onmouseover”:null,”desc”:”đây là căn hộ số 6 đặc tả”,”title”:”đây là căn hộ số 6″},”path8446″:{“style”:”fill:#32cd32;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1px;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1;opacity:0.266″,”d”:”m 117.10478,224.80699 0,-52.99632 23.07904,0 -0.42739,54.70588 z”,”id”:”path8446″,”onclick”:”http://rivierapoint.com.vn/upload/Riviera%20Point%20-%20Can%20ho%20mau%202B2%20(Phong%20ngu)%20-%20Show%20unit%202B2%20(Bedroom%20room).jpg”,”onmouseover”:null,”desc”:”đây là căn …

  Share

  Danh mục : Uncategorized

 • Bất động sản toàn cầu trước áp lực minh bạch

  By Nghia Nguyen on 23/08/2016 | 0 Comments

  Hồ sơ Panama chứa hơn 11 triệu tài liệu chi tiết về các giao dịch thuộc tổ chức nước ngoài bị rò rỉ đã phơi bày nhiều vấn đề của …

  Share

  Danh mục : Uncategorized

 

Send to Friend

Email Agent for Bất động sản toàn cầu trước áp lực minh bạch